Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie

Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r, poz. 1832, ze zm.) od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

Do posiadania Karty są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, tj.:

(osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

Uwaga!

Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci (uczących się do 25 roku życia), Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dzieciom, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Kart co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia warunki ustawy (wiek do 25 roku życia, kontynuacja edukacji).

Karta jest przyznawana:

W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek oraz niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (GOPS Mstów, ul. Gminna 14, pokój nr 23), bądź elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej Emp@tia (Emp@tia).

Wniosek o wydanie Karty można również pobrać w GOPS Mstów (pokój  nr 23) lub klikając w załączniki zamieszczone na dole artykułu.

Przy składaniu wniosku należy okazać następujące dokumenty:

Od 1 stycznia 2018 roku obok karty tradycyjnej  została wprowadzona karta elektroniczna w formie aplikacji na smartfonie. Aplikacja umożliwia łatwe i szybkie znalezienie zniżek oraz informacji o nowych Partnerach Karty Dużej Rodziny, aktualnych usługach i ofertach obowiązujących na terenie całego kraju jak również lokalnie.

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy:

 

Uwaga!

Karty przyznawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.

Zarówno karta tradycyjna jak i elektroniczna są przyznawane bezpłatnie, jeśli o wydanie obu wnioskodawca od razu zawnioskuje.

Osoby, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej, nie ponoszą opłaty za zamówienie dodatkowej karty elektronicznej (aplikacja na telefon), jeśli złożą wniosek o jej przyznanie przed dniem 1 stycznia 2020 roku.

Dla wniosków złożonych w 2018 roku w przypadku składania kolejnego wniosku o domówienie dodatkowej formy karty (tradycyjnej lub elektronicznej) opłata wynosi 9,21 zł.

W przypadku zniszczenia lub zgubienia Karty duplikat wydawany jest za opłatą w wysokości 9,40 zł. 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub danych zawartych w Karcie członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.

Szeroki wachlarz informacji odnośnie przysługujących uprawnień można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mstów z siedzibą przy ul. Gminnej 14, 42-244 Mstów.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: inspektor@odocn.pl, nr tel. służbowego – 602 762 036.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie art. 21 tej ustawy, w związku z wydaniem Karty Dużej Rodziny oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Jeżeli zajdzie taka konieczność Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany).
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-09
Data publikacji:2017-11-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1682