Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie

Stypendia i Zasiłek szkolny

Stypendia szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie, ul. 16 Stycznia 14, w pok. nr 5.

 

Do kogo kierowana jest pomoc?

Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać:

 

WAŻNE!!!

Stypendium szkolne nie przysługuje:

Kto może złożyć wniosek?

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 15 września danego roku, słuchacz kolegium składa wniosek do 15 października danego roku.

 

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień), a w przypadku dochodu utraconego wszystkie dochody z miesiąca składania wniosku oraz dokumenty potwierdzające utratę dochodu, za wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą tj.

 

Jakie kryterium dochodowe uprawnia do przyznania stypendium szkolnego?

 

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 514,00 zł. Dochód ten obliczamy w taki sposób, że dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich członków rodziny dzielimy przez liczbę osób, która jest w rodzinie.

 

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:

 

Uwaga:

Obuwie oraz odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się one w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na lekcje wychowania fizycznego) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia trenującego karate).

Do stypendium przyznanego na okres wrzesień - grudzień 2016 r. należy przedłożyć faktury z tego okresu oraz w przypadku zakupu podręczników i przyborów szkolnych w trakcie wakacji (okres lipiec – sierpień 2016 r.)- również te faktury.

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar, powódź lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

ZGODNIE Z ZALECENIAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

 1. Podręczniki
 2. Zeszyty
 3. Słowniki
 4. Encyklopedie
 5. Atlasy
 6. Tablice matematyczne
 7. Lektury szkolne
 8. Tornister (plecak szkolny)
 9. Multimedialne programy edukacyjne
 10. Strój sportowy(dres, strój gimnastyczny, obuwie sportowe),
 11. Strój galowy wymagany przez szkołę, potwierdzenie ze szkoły.
 12. Artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, temperówki, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, gumki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, , korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.)
 13. Pomoce naukowe
 14. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (językowych, sportowych, itp.)
 15. Koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”
 16. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum, itp.
 17. Zwrot kosztów dojazdu do szkół


Uwaga:

W przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia.

W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-08
Data publikacji:2017-12-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1820