INFORMACJA - Stypendia i zasiłki szkolne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 sierpnia 2018

Stypendia szkolne

WNIOSKI  PRZYJMOWANE  są od 1- 15 września 2018 r.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny. 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie, ul. 16 Stycznia 14, w pok. nr 21.

Do kogo kierowana jest pomoc?

Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać:

 • uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacz publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Mstów,
 • wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a również dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z  niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Mstów - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Mstów, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Mstów, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

 

WAŻNE!!!

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
 • uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie Gminy Mstów.
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Kto może złożyć wniosek?

 • Rodzic lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia,
 • Pełnoletni uczeń.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 15 września danego roku, słuchacz kolegium składa wniosek do 15 października danego roku.

 

Pouczenie:

 • Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2198 z późn. zm.)
 • Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2198 z późn. zm.)
 • Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2017, poz. 2198 z późn. zm.)
 • Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto za sierpień 2018 r. lub/i odcinek renty, emerytury za miesiąc sierpień 2018 r.
 2. Nakaz płatniczy za 2018 r. - kserokopia
 3. Faktury za zakupy szkolne (od sierpnia 2018r.)
 4. Wyrok sądu o alimentach - kserokopia
 5. Wyrok o rozwodzie lub separacji - kserokopia
 6. Decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych za sierpień 2018 r. - kserokopia
 7. Decyzja o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych za sierpień 2018 r. - kserokopia
 8. W przypadku osoby niepełnosprawnej w rodzinie, decyzję o przyznaniu i wysokości renty oraz odcinek renty za sierpień 2018 r.
 9. Zaświadczenie ze szkoły (z wyłączeniem szkół, podległych samorządowi Gminy Mstów)
 10. Potwierdzenie opłat składek za właścicieli gospodarstwa rolnego w KRUS(miesiąc poprzedzający złożenie wniosku)
 11. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności na zasadach ogólnych: zaświadczenie wydane przez naczelnika wł. urzędu skarbowego o wysokości dochodu za 2017 r., zaświadczenie z wł. O/ZUS o wysokości składek opłaconych za 2017 r.
 12. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności opodatkowanej ryczałtem lub kartą podatkową: zaświadczenie z wł. urzędu skarbowego jedynie o formie opodatkowania, dowód opłacania składek w ZUS, oświadczenie podatnika o wysokości dochodu(z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).
 13. Innezaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

 

Jakie kryterium dochodowe uprawnia do przyznania stypendium szkolnego?

 • Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie – nie przekracza kwoty 514,00 zł.

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli  dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 514,00 zł. Dochód ten obliczamy w taki sposób, że dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich członków rodziny dzielimy przez liczbę osób, która jest w rodzinie

UWAGA:
Od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

 

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:

 • udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania a także udział w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, artystycznych, wycieczek szkolnych w tym tzw. „zielonych szkół”, wyjść do kina i teatru zorganizowanych przez szkołę,
 • zakupu podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych (w szczególności zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, programów edukacyjnych, abonamentu internetowego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego zgodnego z wymaganiami szkoły np.: buty sportowe, bluzy sportowe oraz innych pomocy edukacyjnych, w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji ucznia,
 • dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych
  i słuchaczom kolegiów związanych z pobieraniem nauki poza Gminą Mstów.

UWAGA:
Obuwie oraz odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się one w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na lekcje wychowania fizycznego) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia trenującego karate).

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar, powódź lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

ZGODNIE Z ZALECENIAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

 1. Podręczniki
 2. Zeszyty
 3. Słowniki
 4. Encyklopedie
 5. Atlasy
 6. Tablice matematyczne
 7. Lektury szkolne
 8. Tornister (plecak szkolny)
 9. 9.Multimedialne programy edukacyjne
 10. Strój sportowy(dres, strój gimnastyczny, obuwie sportowe),
 11. 11.Strój galowy wymagany przez szkołę, potwierdzenie ze szkoły.
 12. Artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry,
 13. kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, temperówki, kalkulatory, ołówki,
 14. długopisy, pióra, gumki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma
 15. klejąca, , korektory, przybory geometryczne, plastelina,
 16. modelina, itp.)
 17. Pomoce naukowe
 18. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (językowych,
 19. sportowych, itp.)
 20. Koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”
 21. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum, itp.
 22. Zwrot kosztów dojazdu do szkół

UWAGA:
W przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia.
W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.
Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo
Zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie. informuję, iż:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka. Przedstawione poniżej informacje przekazujemy abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.
 1. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 16-go Stycznia 14, 42-244 Mstów, dalej jako GOPS.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować pisząc na adres mailowy: inspektor@odocn.pl.  602762036
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOPS - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, 9 ust.2 lit. h, Art. 10 RODO.
 4. Dane osobowe osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, o których mowa w pkt. 1 będą przetwarzane w celu realizacji przez GOPS obowiązków wynikających z zapisów
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz. 1769),
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017r. poz.489),
 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017r. poz. 1851),
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1518 ze zm.),
 • Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r. poz. 1860),
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567),
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz. 966 ze.zm.)
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 35 ze. zm.)
 • Ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832)
 • Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r. nr 137, poz. 887)
 • Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999r. Nr 60, poz. 363)
 • Ustawy z dnia  27 sierpnia  o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135)
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)
 • Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994r. Nr 121, poz. 591)
 • Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991r. Nr 80, poz. 350)
 • Ustawy z dnia 9 czerwca  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887)
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493)
 1. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
 2. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-21
Data publikacji:2018-08-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:217