Jesteś tutaj: Start / Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r, poz. 1832, ze zm.) od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

Do posiadania Karty są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, tj.:

 • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę

(osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

 • małżonek rodzica;
 • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę

zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym

domu dziecka.

Uwaga!

Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci (uczących się do 25 roku życia), Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dzieciom, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Kart co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia warunki ustawy (wiek do 25 roku życia, kontynuacja edukacji).

Karta jest przyznawana:

 • rodzicom (rodzicowi) lub małżonkowi rodzica na czas nieokreślony (dożywotnio);
 • dziecku w wieku do 18- tego roku życia – do ukończenia 18 roku życia;
 • dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu

roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w 

przypadku szkoły wyższej do dnia 30 września roku , w którym jest planowane zakończenie

edukacji, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest

planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane zakończenie

edukacji, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek oraz niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (GOPS Mstów, ul. Gminna 14, pokój nr 23), bądź elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej Emp@tia (emp@tia.mpips.gov.pl).

Wniosek o wydanie Karty można również pobrać w GOPS Mstów (pokój  nr 23) lub klikając na link: Formularz wniosku i załączniki do wniosku.

Przy składaniu wniosku należy okazać następujące dokumenty:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy

rodzicielskiej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Niezbędne jest posiadanie wiedzy odnośnie numerów PESEL dzieci oraz aktualnych adresów zamieszkania;

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

Od 1 stycznia 2018 roku obok karty tradycyjnej  została wprowadzona karta elektroniczna w formie aplikacji na smartfonie. Aplikacja umożliwia łatwe i szybkie znalezienie zniżek oraz informacji o nowych Partnerach Karty Dużej Rodziny, aktualnych usługach i ofertach obowiązujących na terenie całego kraju jak również lokalnie.

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy:

 • złożyć wniosek podając dane osób, dla których ma zostać przyznana karta elektroniczna wraz  z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR;
 • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty;
 • po ściągnięciu aplikacji na urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e – maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu, a następnie spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodziny którym ma zostać przyznana karta elektroniczna.

Uwaga!

Karty przyznawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.

Zarówno karta tradycyjna jak i elektroniczna są przyznawane bezpłatnie, jeśli o wydanie obu wnioskodawca od razu zawnioskuje.

Osoby, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej, nie ponoszą opłaty za zamówienie dodatkowej  karty elektronicznej (aplikacja na telefon), jeśli złożą wniosek o jej przyznanie przed dniem 1 stycznia 2020 roku.

Dla wniosków złożonych w 2018 roku w przypadku składania kolejnego wniosku o domówienie dodatkowej formy karty (tradycyjnej lub elektronicznej) opłata wynosi 9,21 zł.

W przypadku zniszczenia lub zgubienia Karty duplikat wydawany jest za opłatą w wysokości 9,40 zł. 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub danych zawartych w Karcie członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.

Szeroki wachlarz informacji odnośnie przysługujących uprawnień można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-09
Data publikacji:2017-11-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:372