Stypendia i Zasiłek szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stypendia szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie, ul. 16 Stycznia 14, w pok. nr 5.

 

Do kogo kierowana jest pomoc?

Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać:

 • uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacz publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Mstów,
 • wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a również dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Mstów - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Mstów, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Mstów, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

 

WAŻNE!!!

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
 • uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie Gminy Mstów.

Kto może złożyć wniosek?

 • Rodzic lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia,
 • Pełnoletni uczeń.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 15 września danego roku, słuchacz kolegium składa wniosek do 15 października danego roku.

 

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień), a w przypadku dochodu utraconego wszystkie dochody z miesiąca składania wniosku oraz dokumenty potwierdzające utratę dochodu, za wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą tj.

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
 • odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości, świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
 • w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez GOPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”),
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy),
 • dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
 • nakaz płatniczy lub oświadczenie o wysokości posiadanego gospodarstwa rolnego (wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł),
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.
 • zaświadczenie ucznia o uczęszczaniu do danej placówki szkolnej

 

Jakie kryterium dochodowe uprawnia do przyznania stypendium szkolnego?

 • Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie – nie przekracza kwoty 514,00 zł.

 

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 514,00 zł. Dochód ten obliczamy w taki sposób, że dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich członków rodziny dzielimy przez liczbę osób, która jest w rodzinie.

 

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:

 • udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania a także udział w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, artystycznych, wycieczek szkolnych w tym tzw. „zielonych szkół”, wyjść do kina i teatru zorganizowanych przez szkołę,
 • zakupu podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych (w szczególności zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, programów edukacyjnych, abonamentu internetowego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego zgodnego z wymaganiami szkoły np.: buty sportowe, bluzy sportowe oraz innych pomocy edukacyjnych, w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji ucznia,
 • dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych
  i słuchaczom kolegiów związanych z pobieraniem nauki poza Gminą Mstów.

 

Uwaga:

Obuwie oraz odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się one w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na lekcje wychowania fizycznego) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia trenującego karate).

Do stypendium przyznanego na okres wrzesień - grudzień 2016 r. należy przedłożyć faktury z tego okresu oraz w przypadku zakupu podręczników i przyborów szkolnych w trakcie wakacji (okres lipiec – sierpień 2016 r.)- również te faktury.

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar, powódź lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

ZGODNIE Z ZALECENIAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

 1. Podręczniki
 2. Zeszyty
 3. Słowniki
 4. Encyklopedie
 5. Atlasy
 6. Tablice matematyczne
 7. Lektury szkolne
 8. Tornister (plecak szkolny)
 9. Multimedialne programy edukacyjne
 10. Strój sportowy(dres, strój gimnastyczny, obuwie sportowe),
 11. Strój galowy wymagany przez szkołę, potwierdzenie ze szkoły.
 12. Artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, temperówki, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, gumki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, , korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.)
 13. Pomoce naukowe
 14. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (językowych, sportowych, itp.)
 15. Koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”
 16. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum, itp.
 17. Zwrot kosztów dojazdu do szkół


Uwaga:

W przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia.

W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-08
Data publikacji:2017-12-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2903