INFORMACJA w sprawie dodatku węglowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie informuje, że w związku ze zmianą w dniu 03.11.2022r. ustawy o dodatku węglowym, osoby które złożyły wniosek o wypłatę tego świadczenia i otrzymały pismo o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania bądź otrzymały decyzję o odmowie przyznania dodatku węglowego MOGĄ ZŁOŻYĆ PONOWNIE WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO CELEM USTALENIA UPRAWNIEŃ DO DODATKU.

Warunkiem powtórnego rozpatrzenia wniosku w świetle znowelizowanej ustawy o dodatku węglowym i ewentualnego przyznania tego świadczenia jest:

  • dołączenie dokumentu potwierdzającego wystąpienie o nadanie numeru porządkowego dla zajmowanego lokalu.

Następnie organ przeprowadza wywiad środowiskowy, w celu ustalenia zamieszkiwania pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

 Termin składania wniosków upływa z dniem 30.11.2022r.

Osoby, które nie złożą powtórnie wniosku nie otrzymają świadczenia.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 343284106 wew. 28 lub 47 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mstowie pokój nr 22 i 23.

 Art. 2 ust. 3c. w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

Art. 3d. W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2022-11-02
Data publikacji:2022-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:113