Jesteś tutaj: Start / Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

przyjmowane będą od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r.  (nieprzekraczalny ustawowo termin)

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie ul. Gminna 14

tel. 31 3295-817 w godzinach pracy urzędu tj. 7.00 -15.00

Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenia (oświadczenia/decyzje/odcinki wypłat itp. ) potwierdzające uzyskany przez wszystkich członków rodziny zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym dochód netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. w sierpniu 2023 roku.
 • Zaświadczenie ze szkoły / ośrodka o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego / nauki.
 • Numer rachunku bankowego.

 

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (np. śmierć członka rodziny).

Do pobierania stypendium szkolnego uprawnieni są: uczniowie szkół publicznych, niepublicznych
i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Świadczenie przyznawane jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Mstów

 • Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego  określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. 600,00 zł (słownie: sześćset zł 00/100). Przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium brany jest pod uwagę dochód netto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Na dochód rodziny składają się: wynagrodzenie za pracę, renty/emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, stypendia stażowe i szkoleniowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, alimenty/fundusz alimentacyjny, dochód osiągany z działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego * dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345,00 zł, stypendia  z innych źródeł np. z tytułu nauki zawodu

Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego (300+), zasiłku celowego, świadczenia wychowawczego (500+), pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny - przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Ustalony dochód rodziny jest pomniejszany o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów,
w związku z czym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków oraz faktur
(wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. Zakup podręczników szkolnych i lektur szkolnych (do klasy, do której uczeń uczęszcza), słowników, atlasów, tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych, astronomicznych, encyklopedii, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe - jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi.
 2. Zakup artykułów szkolnych m.in.: zeszyty, bloki, długopisy, piórniki i inne przybory szkolne, tornister, plecak szkolny, torba szkolna, worek na obuwie szkolne.
 3. Zakup mundurka szkolnego  i stroju galowego na akademie szkolne
 4. Zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, tj.: dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki i koszulki sportowe, obuwie sportowe (adidasy, trampki, tenisówki, halówki), strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, klapki.
 5. Zakup przyborów, materiałów i stroju do nauki zawodu lub odbycia praktyk - niezbędnych w procesie edukacji (wymagane potwierdzenie przez szkołę).
 6. Zwrot kosztów za korzystanie z domowego internetu ( zgodny z miejscem zamieszkania ucznia ) – refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem zapłaty (tylko za okres wrzesień – czerwiec).
 7. Zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (kluby sportowe, muzyczne, taneczne, językowe) - wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć.
 8. Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty
  i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem;
 9. Zakup sprzętu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia).
 10. Całkowite lub częściowe sfinansowanie kosztów pobytu w internacie, bursie.
 11. Wycieczki o charakterze edukacyjnym organizowane przez szkołę, wyjścia do kina, teatru, muzeum, itp. (wymagane pisemne zaświadczenie wystawione przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia)
 12. Zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych tj.:

− komputer (stacjonarny, laptop, notebook, tablet),

− oprogramowanie,  nośniki danych

− klawiatura, myszka do komputera, słuchawki do celów edukacyjnych

− drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, tusz i papier do drukarki,

− koszty naprawy sprzętu komputerowego

Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią one wydatek o charakterze edukacyjnym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-08
Data publikacji:2017-12-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3583