Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie.

informuję, iż:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka.

Przedstawione poniżej informacje przekazujemy abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza
Twoje dane osobowe.

 1. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gminna 14, 42-244 Mstów, dalej jako GOPS.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować
  pisząc na adres mailowy:  inspektor@odocn.pl.  tel. 602762036
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOPS
  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c,  Art. 9 ust.2 lit. h, Art. 10 RODO.
 4. Dane osobowe osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, o których mowa w pkt. 1
  będą przetwarzane w celu realizacji przez GOPS obowiązków wynikających z zapisów:
 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
 • Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
 • Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
 • Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
 • Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych
  w 2023 r. w związku z sytuacja na rynku gazu
 • Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym
 1. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
 2. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-22
Data publikacji:2018-06-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2795