„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

 

Informujemy, że Gmina Mstów po raz drugi, przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa’ – edycja 2023, finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie.

Program w całości realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 34.680,00-zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi :
  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.),
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

- Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

- Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

- Gmina przyznaje usługi opieki wytchnieniowej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, mieszkających na terenie danej gminy.
- Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

- W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.


- W związku z realizacją założeń Programu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie zatrudnił na umowę zlecenie 3 wykwalifikowanych opiekunów, którzy będą świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.
- Liczba godzin usług opieki wytchnieniowej realizowanych przez GOPS w Mstowie w ramach Programu w 2023r. wynosi 850 godzin.
- Liczba uczestników Programu, na które Gmina Mstów uzyskała dofinasowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego to 5 osób.

- Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.
- W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej, w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.

- Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

- Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu.

Informacje na temat realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mstowie pod numerem telefonu:
34 3284 005, wew. 52. lub na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-02-22
Data publikacji:2023-02-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:983